Các thuật ngữ được sử dụng trên nền tảng Edu Go Free


Học sinh chính quy: Học sinh chính quy là học sinh đã nộp đơn hoặc được chấp nhận đào tạo tại một cơ sở giáo dục với mục đích lấy bằng cấp, chứng chỉ hoặc chứng chỉ giáo dục được công nhận khác do cơ sở giáo dục đó cung cấp. Để đủ điều kiện được công nhận trên toàn quốc..

Học sinh chuyển trường: Học sinh chuyển trường là người đã đạt được tín chỉ môn học trong việc học tại một trường hoặc cơ sở giáo dục nhưng vì bất cứ lý do gì, muốn chuyển đến một cơ sở giáo dục khác và sử dụng các tín chỉ mà học sinh ấy đã có từ trường cũ.


Bạn có thấy Hướng dẫn này hữu ích không?